Om stiftelsen

Styre og råd

Rådet er Studenterhjemmets øverste organ og består av sytten medlemmer. To medlemmer oppnevnes av det Akademiske Kollegium ved Universitetet i Oslo og syv av rådet selv. Husfar er under sin funksjonstid medlem av rådet og likeledes de seks til enhver tid fungerende medlemmer av Blindern Studenterkollegium. Styret består av seks medlemmer som er ansvarlig for å lede stiftelsens virksomhet.

Daglig leder

Daglig leder skal forestå den løpende drift av Hjemmet innenfor de retningslinjer og pålegg styret gir. Daglig leder skal sørge for at driften skjer så effektivt som mulig innenfor stiftelsens formål, slik at pensjonsprisen kan holdes konkurransedyktig, og driften sikres på lang sikt.

Kollegiet

Blindern Studenterkollegium består av seks medlemmer og velges av beboerne. Funksjonstiden er to semestre, og normalt velges tre nye medlemmer hvert semester.

Kollegiet er leddet mellom studentene og Studenterhjemmets administrasjon. Fordi urneavstemninger og allmannamøter er bindende for Kollegiet, har beboerne anledning til å påvirke deres avgjørelser direkte.

På oppslagstavlen finnes oppdatert informasjon om Kollegiets virksomhet, og det er Kollegiet beboerne oppfordres til å kontakte vedrørende spørsmål om interne forhold.

Mer om Kollegiet »

Husfar

Husfar leder styremøtene og deltar aktivt i det som skjer på Blindern Studenterhjem. Han eller hun er en tidligere Blindern-beboer som gjerne befinner seg i fullt arbeid ved siden av forpliktelsene på Studenterhjemmet. Husfar disponerer leiligheten i den sørlige delen av porten, og velges av rådet.

Publisert 9. mai 2014 14:20